Tauron Nowa Muzyka Katowice
21-24.07.
2022
TAURON
NOWA MUZYKA
KATOWICE

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest More Music Agency Adam Godziek Adam Pomian spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 26a/5, adres e-mail: dane@moremusicagency.pl.
 2. Kontakt z administratorem: dane@moremusicagency.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której stroną jest Uczestnik w związku z udziałem w Festiwalu w zakresie biletowanych wydarzeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a w przypadku Uczestników, którzy uzyskali bilety na Festiwal jako nagrody w konkursach organizowanych przez Administratora lub podmioty trzecie, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu weryfikacji uprawnienia do uzyskania nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją opisanego powyżej usprawiedliwionego interesu Administratora. W przypadku osób, które otrzymają akredytację dane przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w związku z udziałem w Festiwalu w zakresie otrzymanej akredytacji.
 4. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Uczestników, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, dążąc do ochrony żywotnych interesów Uczestnika i innych Uczestników, tj. w celu umożliwienia przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz poinformowania uczestnika o zagrożeniu epidemicznym. Dane te mogą być również przekazywane do właściwych służb sanitarnych i epidemiologicznych celem realizacji przewidzianych przez prawo obowiązków tych służb związanych ze zwalczaniem epidemii.
 5. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 6. Dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 14 dni od ich zebrania. Po tym czasie dane mogą być przechowywane w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu obsługi roszczeń związanych z organizacją Festiwalu i realizacją umów, których stroną jest Uczestnik w związku z udziałem w Festiwalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia się tych roszczeń.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, na zasadach określonych przepisami prawa.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie podejrzenia, że ich dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w organizowanych przez administratora imprezach.
 10. Dane osobowe uczestników nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe uczestników nie będą̨ podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.